Mẫu đơn đề nghị đăng ký kinh doanh với Doanh nghiệp tư nhân

Mẫu đơn đề nghị đăng ký kinh doanh với Doanh nghiệp tư nhân

Mẫu đơn đề nghị đăng ký kinh doanh với Doanh nghiệp tư nhân

CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA

Hotline: 0251 3 999.500 - 0251 3 990.009

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn Thuế

0251 3 999.500

ketoanbienhoa@gmail.com

Tư Vấn Thành Lập DN

0918.105.975

ketoanbienhoa@gmail.com

Mẫu đơn đề nghị đăng ký kinh doanh với Doanh nghiệp tư nhân

Em muốn mở 1 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhưng em chưa rõ làm đơn đề nghị đăng ký kinh doanh như thế nào? Mong Công Ty tư vấn.

 

Căn cứ pháp luật:

Thông tư 20/2015 về đăng ký kinh doanh

Luật sư trả lời:

Cảm ơn Anh/Chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty  câu hỏi của Anh/Chị được đội ngũ luật sư và chuyên viên nghiên cứu trả lời như sau:

Căn cứ vào thông tư 20/2015 về đăng ký kinh doanh thì mẫu đơn xin đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân được quy định cụ thể 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......ngày......thang......năm.......

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ................................ Giới tính: ........

Sinh ngày: ..... /..... /...... Dân tộc: ...................  Quốc tịch: .....................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: .........................................

Ngày cấp: ...... /..... /...... Nơi cấp: ..........................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): .............

Số giấy chứng thực cá nhân: ...................................................................

Ngày cấp: ...... /..... /...... Ngày hết hạn: ...... /..... /......... Nơi cấp: ...........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................

Xã/Phường/Thị trấn: .....................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

Quốc gia: .....................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................

Xã/Phường/Thị trấn: .....................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

Quốc gia: .....................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ....................................

Email: ..........................................................Website...........................     

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ..............

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ............................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): .........................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ..................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................

Quốc gia: ………………………………………………………………….

Điện thoại: ................................................. Fax: ....................................

Email: ........................................................ Website: ............................. 

3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư:

Tổng số (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):........................................................................................................................

Trong đó: ...............................................................................................

- Đồng Việt Nam: ...................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ....................................................................

- Vàng: ..................................................................................................

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật: ........................................................................................................................

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp):        

5. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

4

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

Hạch toán phụ thuộc

 

 

5

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động: ..................................................................

7

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):

8

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………

9

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

10

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

 

 

Giá trị gia tăng

 

 

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

 

 

Tài nguyên

 

 

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

Môn bài

 

 

 

Tiền thuê đất

 

 

 

Phí, lệ phí

 

 

 

Thu nhập cá nhân

 

 

 

Khác

 

11

Ngành, nghề kinh doanh chính: …………………………………….

…………………………………………………………………………

 

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh, không là thành viên công ty hợp danh;

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trê

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..